Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW w Andrychowie”.

26 stycznia 2014

W dniu 6 lutego 2014 roku (czwartek) godz. 17.00 w  Klubie ASM ul. Lenartowicza 7 odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Porządek obrad w czytaj więcej.

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącą Obrad protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej o ważności Walnego Zebrania.
 6. Przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” z dnia 29.03.2012 r. oraz nadania statutu w nowym brzmieniu
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r.:
 9. A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu, B) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu wraz  z wnioskiem w sprawie  absolutorium dla Zarządu., C) dyskusja, D) podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.: A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca KR, B) dyskusja, C) podjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i planu działania na 2014 r. – podjęcie stosownych uchwał.
 12. Przedstawienie projektu nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie” – podjęcie uchwały.
 13.  Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie zebrania.
 Zgodnie z §19 oraz §20 ust.. 3 Statutu Stowarzyszenia, w  przypadku obecności na Walnym Zebraniu Członków mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Zebranie Członków w drugim terminie zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od ilości obecnych Członków. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na dzień  6 lutego 2014 r. o godz. 17.15.  

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2014

Projekt, realizacja i sponsoring strony