Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu


Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

kształcą swoje kompetencje menadżerskie


Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” realizuje projekt „Liderzy

andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+

Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W ramach projektu 10 przedstawicieli kadry zarządzającej, edukacyjno-szkoleniowej UTW wAndrychowie weźmie udział w 10-dniowym kursie w Grecji z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”. Kurs zostanie zorganizowany w terminie 20 – 31.05.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education z siedzibą w Tolo posiadająca doświadczenie w realizacji różnorodnych międzynarodowych kursów i szkoleń.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:

- zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,

- skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,

- zasady wystąpień publicznych,

-włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji,

otwartości,

- nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,

-strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.

Udział w mobilności to szansa dla kadry UTW w Andrychowie na podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów, wzrost świadomości międzykulturowej. Istotne znaczenie ma również wzrost wiedzy i umiejętności personelu w zakresie zarządzania projektami, co będzie miało przełożenie na następne realizowane przez organizację projekty.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

.

RUSZA REKRUTACJA !!!

Projekt jest skierowany do przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie (kadra zarządzająca, edukacyjna/szkoleniowa), którzy wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. „Efektywne zarządzanie grupą”

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:


 • kurs pn. „Efektywne zarządzanie grupą”,
 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze UTW. Formularz należy złożyć do dnia 17.11.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny !


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„LIDERZY ANDRYCHOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU KSZTAŁCĄ SWOJE KOMPETENCJE MENADŻERSKIE”

NR 2023-1-PL01-KA122-ADU-000117637

1. Projekt „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w terminie 01.10.2023 – 31.07.2024. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000117637 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (Edukacja dorosłych).
2. Celem projektu „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” jest przede wszystkim:
 • wzmocnienie kompetencji członków kadry Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w zakresie zarządzania grupą,
 • wzmocnienie kompetencji członków kadry Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w zakresie zarządzania strategicznego własną organizacją,
 • nawiązanie współpracy przez Stowarzyszenie UTW w Andrychowie z grecką organizacją Knowledge, Health & Education,
 • wzmocnienie kompetencji kadry Stowarzyszenia UTW w Andrychowie w zakresie koordynowania projektów unijnych.

3. W ramach projektu 10 przedstawicieli kadry zarządzającej, edukacyjno-szkoleniowej UTW w Andrychowie weźmie udział w 10-dniowym kursie w Grecji z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”. Kurs zostanie zorganizowany w terminie 20 – 31.05.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education z siedzibą w Tolo. Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:
 • zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,
 • skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,
 • zasady wystąpień publicznych,
 • włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji, otwartości,
 • nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,
 • strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.
4. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 06.11.2023 – 17. 11.2023 r.
5. Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w gablocie informacyjnej w siedzibie UTW oraz na stronie internetowej organizacji, zostanie również przekazana podczas spotkań członków UTW.
6. Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie złożonych do biura projektu oryginałów formularzy zgłoszeniowych.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu na kurs do wskazanej instytucji przyjmującej podejmuje trzyosobowa Komisja, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli UTW (osoby niezależne, nie biorące udziału w procesie rekrutacji).
8. Uczestnikami projektu będą przedstawiciele UTW w Andrychowie (członkowie, pracownicy, wolontariusze) – 10 osób, pełniące funkcję jako:
 • kadra zarządzająca – członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, liderzy sekcji, pracownicy,
 • kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi, prowadzące różne zajęcia, kursy, szkolenia, wykłady.
(ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
9. Uczestnicy projektu będą posiadać podstawową znajomość języka angielskiego na podstawie oświadczenia oraz testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
10. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji będzie można uzyskać za:
 • uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w kursie (ocena w skali 0-5 pkt.),
 • gotowość do wykorzystania efektów kształcenia na rzecz UTW (ocena w skali 0-5 pkt.),
 • zamieszkanie na terenach obszaru wiejskiego (ocena w skali 0-1 pkt.).
11. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu.
12. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzony protokół, lista główna oraz lista rezerwowa. O kolejności na liście decydować będzie liczba uzyskanych punktów.
13. Od decyzji komicji rekrutacyjnej będzie istniała możliwość odwołania w ciągu 2 dni, tj. do dnia 22.11.2023 r. Rozpatrzenie odwołań nastąpi w ciągu 1 dnia, tj. do dnia 23.11.2023 r.
14. W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie powtórzona, będzie prowadzona w sposób ciągły.
15. Komisja w procesie decyzyjnym będzie przestrzegała zasady równości płci, szans i niedyskryminacji.
16. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do:
 • uczestnictwa w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu, tj. zajęciach z języka angielskiego (20 godz.), zajęciach kulturowych (6 godz.), zajęciach pedagogicznych (6 godz.),
 • uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,
 • posiadania ważnego dokumentu tożsamości, na podstawie którego mogą podróżować po krajach UE,
 • posiadania ważnej karty EKUZ,
 • wykonywania podczas mobilności dokumentacji zdjęciowej,
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 • złożenia raportu po powrocie z kursu oceniającego całościową realizację mobilności (raport w systemie Beneficiary Module).
17. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu podpiszą Umowę pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+.
18. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.
19. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
20. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
21. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
22. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów na organizację jego udziału w projekcie.
23. W trakcie realizacji Projektu RTW w Andrychowie będzie promował i zapewni zasady równych szans oraz zapobiegnie wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.
24. W przypadku zmiany zapisów w regulaminie aneks należy sporządzić na piśmie.
25. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dn. 30.10.2023 r.

Andrychów, 30.10.2023 r.