Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu
Początki stowarzyszenia

Początki stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

W dniu 06.10.2005r. w Andrychowie rozpoczął działalność eksperymentalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Danuta Bańska wraz ze Stanisławem Krzyścinem byli pomysłodawcami i organizatorami tego projektu, który miał na celu aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną osób powyżej 50 roku życia. Inicjatywie włączenia osób „duchem młodych w starszym wieku” do systemu kształcenia ustawicznego towarzyszyły motta:Rozwój Stowarzyszenia

Oferta i coraz więcej studentów

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie entuzjastycznie przyjął koncepcję, udzielając wsparcia poprzez udostępnienie Klubu Pod Basztą na wykłady, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zapewnienie sprzętu multimedialnego. Wieści o UTW rozchodziły się szybko, słuchaczy przybywało i z 28 osób rozpoczynających edukację pierwszy rok akademicki ukończyło 87 „studentów”.

Wykłady odbywały się co dwa tygodnie, w czwartki, słuchacze nie ponosili żadnych kosztów uczestnictwa, wykładowcy nie otrzymywali wynagrodzeń, organizatorzy pracowali społecznie. Przyjęto zasadę, że tematyka wykładów będzie różnorodna ( biologia, historia, historia sztuki, psychologia, medycyna, język polski, chemia, prawo) tak by każdy z uczestników mógł znaleźć coś szczególnie interesującego dla siebie. W każdym semestrze organizowano wycieczkę edukacyjną. Wykładowcami byli nauczyciele szkół średnich z Andrychowa, lekarze, prawnicy, pedagodzy oraz pasjonaci różnych dziedzin spoza swojej pracy zawodowej. Śladem uczestnictwa w zajęciach były wpisy z poszczególnych wykładów w indeksie potwierdzone podpisem osoby prowadzącej.
Rozwój Stowarzyszenia
Citibank Handlowy we współpracy z Fundacją Czartak zrealizował dla uczestników UTW projekt–spektakl „Powsinogi Beskidzkie” w dniu Światowego Dnia Citigroup dla Społeczności 18 listopada 2006r. Celem projektu było zaprezentowanie twórczości poety Emila Zegadłowicza. Pierwszy rok akademicki został uroczyście zakończony w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Słuchaczy przyjęły córka i wnuczka poety, niezwykłą atmosferę tego spotkania podkreślił występ młodzieży z grupy teatralnej Na Marginesie.
W następnym roku akademickim (eksperyment był przewidziany na dwa lata) oprócz wykładów i wycieczek zaproponowano słuchaczom zajęcia dodatkowe-warsztaty malarskie, spotkania poetyckie oraz kurs informatyczny i gimnastykę. Ponieważ coraz więcej osób chciało uczestniczyć w zajęciach, Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła nieodpłatnie duże pomieszczenie w swoim Klubie i to miejsce przemieniało się co dwa tygodnie w salę wykładową. Uroczyste zakończenie drugiego roku akademickiego odbyło się w Domu Kultury, wystąpiła grupa teatralna Na Marginesie oraz zespół taneczny Andrychów.
Studentów przybywało

Studentów przybywało

a więzi się zacieśniały

Podczas uroczystości zakończenia drugiego roku odbyła się wystawa prac malarskich grupy seniorów, która przygotowana przez prowadzącego-plastyka Jerzego Kozaka wzbudziła wielki podziw wśród wszystkich słuchaczy. Certyfikaty uczestnictwa w drugim roku akademickim Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie pod patronatem Centrum Kultury i Wypoczynku odebrało 106 osób (po pierwszym 87). Wszystkim osobom prowadzącym zajęcia wręczono pisemne podziękowania, by w ten sposób wyrazić wdzięczność za ich wolontaryjną pracę.

Historia, która dzieje się nadal

Już pierwszy rok działalności udowodnił, że zapotrzebowanie na istnienie placówki edukacyjnej dla dorosłych jest ogromne i to oznacza, że eksperyment się udał. W dniu 15 lutego 2007r. odbyło się Zebranie Założycielskie i 27 osób założyło stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Krakowie w dniu 27.04.2007 r. pod numerem 0000 279686.

Organizatorzy nieformalnej grupy Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie dziękują wszystkim, którzy działali na rzecz tego przedsięwzięcia, i których pomoc, entuzjazm, społeczna praca przyczyniły się do powstania i dwuletniej działalności ówczesnego eksperymentu.

Projekt, realizacja i sponsoring strony