Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Gminna Rada Seniorów

15 grudnia 2014
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie" wystąpiło z inicjatywą utworzenia w Gminie Andrychów Gminnej Rady Seniorów. Gminne Rady Seniorów są ciałami o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, a celem ich powoływania jest zwiększenia poziomu partycypacji środowiska osób starszych w podejmowaniu decyzji istotnych dla tej, coraz liczniejszej grupy społeczności, a także dla całej wspólnoty samorządowej. Tworzenie Gminnych Rad Seniorów wpisuje się w tworzoną w Polsce od kilku lat politykę senioralną, w której doniosłą rolę odgrywają Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne organizacje seniorskie (Związek Emerytów i Rencistów, Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizacje kombatanckie czy kluby seniora). Gminna Rada Seniorów jest ciałem społecznym, nie generującym żadnych kosztów dla Gminy. Członkowie tej Rady nie otrzymują wynagrodzenia. Burmistrz i Rada Miejska może, ale nie musi powołać taką Radę (tak stanowi Ustawa). Spodziewamy się, że mając przychylność w tej materii Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej taka Rada w Gminie zostanie powołana. Szczegóły w czytaj więcej. Dla zobrazowania działań podejmowanych dla seniorów wskazać należy działania jak:
  • przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. tzw. „Pakietu dla Seniorów”
  • powołanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zespołu konsultacyjno-doradczego - Rady ds. Polityki Senioralnej;
  • utworzenie Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
  • utworzenie Parlamentarnych Zespołów ds. Osób Starszych i ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
  • obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012;
Inicjatywę tę poparły na spotkaniu w dniu 12.12.2014 r. andrychowskie organizacje: SGW, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, Grupa Twórców "MY", Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, TMA, Oddział PTTK przy AZPB Andropol S.A., Stowarzyszenie "Witalność" W dniu 15.12.2014 r. został złożony wniosek o utworzenie Gminnej Rady Seniorów, wraz z projektem statutu, do Burmistrza Andrychowa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. 2 1

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2014

Projekt, realizacja i sponsoring strony