Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Stanowisko Forum III Wieku 2014

19 września 2014
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem  Forum III Wieku 2014 w sprawie poparcia dla tworzenia rad seniorów we wszystkich gminnych wspólnotach samorządowych, w sprawie poparcia programu Centrum Wigor Senior przedstawionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza, w sprawie poparcia Apelu Nr 28/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 o zapewnienie możliwości leczenia geriatrycznego, w sprawie udzielenia poparcia Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie w zakresie współpracy z polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy, w sprawie wystąpienia do Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Seniorów w Parlamencie Europejskim. Stanowisko Forum III Wieku 2014 w sprawie poparcia dla tworzenia rad seniorów we wszystkich gminnych wspólnotach samorządowych. Nowy Sącz, 5.09.2014 r. Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie, dyskusjach panelowych i warsztatach, nawiązując do uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 października 2013 r. zmiany ustawy o samorządzie gminnym, stwarzającej prawną podstawę do tworzenia gminnych rad seniorów przez rady gmin wyrażają poparcie dla tworzenia gminnych rad seniorów we wszystkich wspólnotach samorządowych na terenie kraju. Uczestnicy Forum III Wieku apelują do społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aby stały się inicjatorami tworzenia gminnych rad seniorów, zapraszając do współpracy inne pozarządowe organizacje seniorskie oraz organizacje działające na rzecz seniorów. Utworzenie gminnych rad seniorów ma na celu wzmocnienie pozycji osób starszych w środowisku lokalnym, wykorzystanie ich bogatego doświadczenia i potencjału oraz tworzenie warunków do realizacji potrzeb, poprawy jakości i godnego życia seniorów; do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność gminnych rad seniorów przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych; umożliwi także realizację wspólnych, międzypokoleniowych przedsięwzięć. Powstanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, będącego reprezentacją środowisk seniorskich w kraju, winno być poprzedzone utworzeniem gminnych rad seniorów i podjęciem przez nie działalności w społecznościach lokalnych. Takie podejście może ułatwić wyłonienie najlepszych kandydatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW zostało przyjęte jednogłośnie przez uczestników Forum III Wieku. Stanowisko Forum III Wieku 2014 w sprawie poparcia programu Centrum Wigor Senior przedstawionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza Nowy Sącz, 5.09.2014 r. Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie i dyskusjach panelowych wyrażają poparcie dla programu Centrum Wigor Senior, przedstawionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza w Debacie „Polityka senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku”, w dniu 3 września 2014 r. Utworzenie centrów Wigor Senior, w których osoby starsze będą się mogły spotykać, brać udział w zajęciach   aktywizujących i rehabilitacyjnych, będzie ważnym wsparciem dla środowisk seniorów w ich miejscu zamieszkania. Tworzenie warunków do realizacji potrzeb, poprawy jakości i godnego życia seniorów przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte jednogłośnie przez uczestników Forum III Wieku. Stanowisko Forum III Wieku 2014 w sprawie poparcia Apelu Nr 28/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 o zapewnienie możliwości leczenia geriatrycznego. Nowy Sącz, 5.09.2014 r. Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie i dyskusjach panelowych wyrażają poparcie dla Apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014, w związku ze zmianami demograficznymi w naszym kraju i koniecznością zapewnienia leczenia geriatrycznego osób starszych w szpitalach, jak najbliżej miejsca zamieszkania chorych. Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte jednogłośnie przez uczestników Forum III Wieku. Stanowisko Forum III Wieku 2014  w sprawie udzielenia poparcia Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie w zakresie współpracy z polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy. Nowy Sącz, 5.09.2014 r. Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie i dyskusjach panelowych wyrażają poparcie dla działalności Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie i jej Prezesa Pana Czesława Wojniusza, oddanego organizatora Olsztyńskich Spotkań Integracyjnych przedstawicieli polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy. Od 2007 r. Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie organizuje Spotkania Integracyjne przedstawicieli polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy: z Łotwy (Dyneburg), Litwy (Wilno, Kiejdany, Kowno, Kłajpeda, Soleczniki), Białorusi (Grodno, Brześć, Wołkowysk), Ukrainy (Lwów, Zdołbunów) i Mołdawii  (Bielce, Kiszyniów) oraz przedstawicieli UTW działających w kraju. Apelujemy do społeczności wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju o nawiązanie współpracy z polskimi UTW za granicą wschodnią oraz udzielenie im wsparcia w prowadzonej działalności. Wzajemne kontakty i spotkania mogą wzbogacić środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku o nowe doświadczenia, a także o wiedzę o warunkach życia polskich seniorów w państwach za granicą wschodnią. Apelujemy do Ministra Spraw Zagranicznych o włączenie w ogłaszanych konkursach grantowych zagadnień senioralnych (edukacja, integracja, rozwój aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych) w celu możliwości dofinansowania współpracy organizacji pozarządowych - Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju z Polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, działającymi za granicą wschodnią. Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte jednogłośnie przez uczestników Forum III Wieku. Stanowisko Forum III Wieku 2014  w sprawie wystąpienia do Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Seniorów w Parlamencie Europejskim. Nowy Sącz, 5.09.2014 r. Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie i dyskusjach panelowych wnioskują o:
  • wystąpienie do Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Seniorów w Parlamencie Europejskim w sprawie podjęcia systemowych działań w obszarze tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi edukacji i aktywności osób starszych w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie w krajach Europy Środkowo – Wschodniej oraz o podjęcie działań zmierzających do utworzenia stałej Komisji ds. Senioralnych w Parlamencie Europejskim,
  • o nawiązanie ścisłej współpracy z AGE Platform Europa, w celu upowszechniania problematyki starzejącego się społeczeństwa w Unii Europejskiej oraz wymiany „dobrych praktyk” pomiędzy krajami członkowskimi i organizacjami pozarządowymi.
Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte jednogłośnie przez uczestników Forum III Wieku.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2014

Projekt, realizacja i sponsoring strony