Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zaproszenie na Walne Zebranie

12 lutego 2018
                                            

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

   W dniu 1 marca 2018 roku  godz. 17.00 w  Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD      1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie przez Przewodniczacego Komisji protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał                    i Wniosków o ważności Walnego Zebrania. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia            za 2017 r. a) dyskusja. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem          w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu a) dyskusja. 9.  Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 r., b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r., c) udzielenia absolutorium dla Zarządu. 10.Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i projektu planu działania Stowarzyszenia na 2018 r. a) dyskusja b) podjęcie uchwał. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie zebrania Zgodnie z §18  i  §19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się  na dzień  1 marca 2018 r. o godz. 17.15.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony