Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zaproszenie na Walne Zebranie

22 stycznia 2015

Z A P R O S Z E N I E

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu 05 lutego 2015 r. godz.17.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7 ,

PORZĄDEK ZEBRANIA 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania. 5. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2014 r. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: - przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego, - przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, - udzielenia absolutorium dla Zarządu. 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres 2011 -2014. 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za okres 2011-2014. 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: - przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres 2011-2014, - przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2011-2014 11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie liczby Członków Zarządu i liczby Członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję, 12. Przeprowadzenie wyborów Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej. - zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia, - zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia, - głosowanie, podjęcie uchwał. 13. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, planu działania i budżetu na rok 2015, dyskusja, podjęcie uchwały. 14. Dyskusja –wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad. W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu).

Za Zarząd Prezes Zarządu

Danuta Bańska

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony