Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wsparcie seniorów po hospitalizacji

04 grudnia 2015
                Obraz1 Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji. Skład Zespołu Szybkiego Reagowania: - Barbara Sordyl – Lipnicka koordynator ProjektuOśrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - Iwona Piecha – konsultant ds. osób niepełnosprawnych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - Dorota MagieraZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach - Renata Kopeć Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie - Anna Okrzesik Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie - Agnieszka Taraska Pielęgniarstwo Środowiskowo – Rodzinne ZDROWIE w Andrychowie - Maria PytelNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Basenie” w Andrychowie Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch pakietów usług: PAKIET USŁUG INTERWENCYJNYCH
  • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
  • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
  • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
  • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),
PAKIET USŁUG USAMODZIELNIAJĄCYCH
  • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
  • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
  • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
  • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
  • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
  • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.
W ramach projektu przewiduje się również następujące działania: – uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod którym można uzyskać informacje o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji, – dystrybucję 1000 sztuk KOPERT ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Andrychów, – uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji działających we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład Gminy Andrychów tj. w Andrychowie, Targanicach, Roczynach, Sułkowicach Łęgu, Brzezince, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, Rzykach, Inwałdzie. W czasie dyżuru mieszkańcy – zarówno osoby starsze jak i opiekunowie osób starszych będą mogli uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji, w tym szczegóły dotyczące Zespołu Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. Pracownik MPI dysponował będzie ulotkami, broszurami i innymi niezbędnymi materiałami informacyjnymi, a także bezpośrednio udzieli osobie zainteresowanej niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat poszczególnych form wsparcia. – zorganizowanie konferencji dn. 3.12.2015r. pn.”Sygnał Życia” informującej lokalną społeczność o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji.

Całodobowe dyżury telefoniczne

tel.: 531-094-775

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony