Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: Co geny mówią o naszej przeszłości.

06 maja 2016

W dniu 05.05.2016 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu prof. dr hab. Wiesława Babika.

Pochodzi on z Andrychowa, tu ukończył szkołę podstawową i średnią wykazując wcześnie zdolności do nauk biologicznych. I ta właśnie dziedzina, a ściślej biologia ewolucyjna stała się jego pasją naukową. Pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w genetyce i genomice populacyjnej, ekologii molekularnej.

Badania prowadzi z wykorzystaniem nowoczesnych zaawansowanych technik molekularnych i są one przyjmowane przez światowe grono biologów ewolucyjnych z zainteresowaniem, czego parametrycznym dowodem są liczne cytowania i bardzo wysoki index Hirscha (21 wg Web of Science). Wartość tego indeksu, wielokrotnie przekracza przeciętną dla polskich biologów. W dniu 30.12.2015 r. Prezydent RP nadał panu Wiesławowi Babikowi tytuł profesora nauk biologicznych. Mamy ten zaszczyt, że jest on Członkiem Rady Programowo-Naukowej naszego UTW.

prof (2)

W swoim wykładzie dla nas, przedstawił nam podstawowe informacje na temat DNA, nośnika informacji genetycznej organizmu. Z pokolenia na pokolenie przekazywany jest materiał genetyczny, gdzie zapisana jest informacja o dziejach gatunku Homo sapiens jak i też poszczególnych osób. Odpowiadał między innymi na pytania;

- z jakimi gatunkami jesteśmy najbliżej spokrewnieni?

- jak bardzo różnimy się od innych gatunków?

- kiedy żył ostatni wspólny przodek nasz i danego gatunku?

- czy moi krewni to moi krewni?

Dowiedzieliśmy się co to jest genom, oraz, że tylko 10 % genomu ma funkcję, a długość DNA w jednej mikroskopijnej komórce wynosi aż 1,8 metra! Poznanie struktury genomu to największe osiągnięcie biologii ostatnich lat. Prowadzący mówił o naszym genomie jako o mozaice, mówił o występowaniu polimorfizmu jako zjawisku zmienności sekwencji DNA. Każdy z nas ma ich około 3 mln. i dzięki temu możemy poznawać naszą historię gatunku. Badanie genów ma zastosowanie również w kryminalistyce, ale przede wszystkim wykonuje się je w celach medycznych. Pokładano wielkie nadzieje na wykorzystanie wiedzy o genach w medycynie, które dotychczas się nie spełniły lub spełniły się w niewielkim stopniu. Na koniec odpowiadał na pytania słuchaczy zafascynowanych tematem przedstawionym w sposób zachęcający do głębszego poznania tej dziedziny nauki.

tytuł  prof1  lista  polim  bada  polim1  paleo  czasop  medyc  nea  prezes

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony