Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Inauguracja nowego roku akademickiego

09 października 2017
W sali Miejskiego Domu Kultury licznie zebrali się Słuchacze i Sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby po raz trzynasty uczestniczyć w inauguracji nowego roku akademickiego. Na wstępie zabrzmiał odtworzony z płyty hymn  „Gaudeamus igitur”  w wykonaniu chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a Prezes Stowarzyszenia UTW serdecznie powitała przybyłych. hymn Między innymi zaszczycili nas swoją obecnością; - Adam Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, - Maciej Kobielus – Radny, Przewodniczący komisji ds. Społecznych, - Bogumiła Zacny-Sporysz  - Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, - Bogumił Grabowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej ASM, - Marta Kajzer - Kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej w OPS, - Janusz Ślesak - Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej UTW, - Tadeusz Sumper – Prezes Oddziału PTTK przy ANDROPOL SA, - Edward Górski – Członek Miejskiej Rady Seniorów, - Jadwiga Skóbel - Członek Miejskiej Rady Seniorów, - Krystyna Korbut-Płonka - Członek Miejskiej Rady Seniorów, - Andrzej Szafrański – Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, - Barbara  Borgosz - Dyrektor ZSS w Targanicach, - Zbigniew Grabowski – Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, - Michał Kołodziejczyk - Dyrektor ZSS w Inwałdzie, - Elżbieta Górska-Zborowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. Po przywitaniu pani Prezes przedstawiła prof. dr hab. Jacka Chrobaczyńskiego historyka, profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Najnowszej, krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i podyplomowe m.in. :                                                                        - Historia Polski XX w. po 1945,    - Warsztat badawczy historyka,  - Historia najnowsza po 1918 roku,  - Historia ustroju RP, - Historia doktryn politycznych, a także seminaria i konsultacje doktoranckie.

Badania naukowe rozpoczął od III roku studiów (studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej                  w Krakowie) – zajmuje się najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz sowieckiej, historią regionalną i lokalną, historią XX-wiecznego Krakowa, dziejami wojennego i konspiracyjnego szkolnictwa polskiego (1939–1945), postawami i zachowaniami społeczeństwa, ich codziennością i prywatnością, stosunkami polsko–żydowskimi, holokaustem, biografistyką, socjo-i psychohistorią, antropologią historyczną. Wypromował 30 absolwentów licencjatu, ponad 150 magistrów   i 15 doktorów, uczestniczy w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Jest on autorem 12 książek m.in. - Compiègne 1940. Klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa  polskiego. 2010 - Historyk przed sądem. Kilka uwag o historii, prawie i moralności. 2011 - Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej. 2012 - Dwie klęski. Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940   w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego.  Próba retrospekcji i komparatystyki. Kontrowersje i dylematy. 2015 - Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych  rozstrzygnięć.  Postawy–zachowania–nastroje. 2016 Kolejna książka czeka na wydanie.

Jest autorem bardzo wielu artykułów publikowanych w wydawnictwach naukowych różnych uniwersytetów, czasopismach naukowych, publikacjach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu czy wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej.

Na wstępie wykładu profesor podjął próbę rozwinięcia pojęcia „polityka historyczna” pytając, czy istnieje polityka innych nauk np. matematyczna, biologiczna, fizyczna itp. Tak więc używa pojęcia „tzw. polityka historyczna”. Wyjaśniał, że sama polityka nie jest nauką, a nauką jest nauka o polityce.  Nauką jest też oczywiście historia.    W kontekście tzw. polityki historycznej nie mamy problemu z historią dawną, problem istnieje z czasami nieodległymi. Historia zawsze styka się z prawem, polityką, etyką. Historyk nie może tak jak inni naukowcy wykonać doświadczenia, lecz bada dokumenty, dowody. Wielu badaczy historyków ten sam fakt historyczny spostrzega i opisuje w różny sposób. Wynika to ze stosowania różnej metodologii, przekonań, postaw badającego. Czasem z usłużności naukowców wobec polityków (tzw. historycy dworscy) pracujący na zamówienie. Różne interpretacje faktów historycznych wynikają z niemożliwości ogarnięcia całego procesu historycznego. Dodatkowo wobec określonego wydarzenia historycznego inna jest percepcja świadków, ofiar, oprawców.

Pan profesor zakończył wykład słowami: „czytajmy, krytycznie myśląc”. M.P. profesor   sala

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony