Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW UTW

22 lutego 2022
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w dniu 9 marca 2022 roku godz. 16.00 w Klubie ASM ul. Lenartowicza 7 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o ważności i prawomocności Walnego Zebrania. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021 r. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał. 6. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2021 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał. 7. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2022 r. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał. 8. Powołanie Pełnomocników Zarządu na III kadencję. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał. 9. Wybór Samorządu Słuchaczy a) sprawozdanie Samorządu Słuchaczy z działalności II kadencji b) zgłaszanie kandydatów na III kadencję c) podjęcie uchwały. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie Zebrania. Zgodnie z §18 i §19 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na dzień 9 marca godz. 16.15. Za Zarząd Prezes Zarządu Zbigniew

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2022

Projekt, realizacja i sponsoring strony