Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

ZAPROSZENIE NA

30 czerwca 2021
PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał  i Wniosków                  o ważności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego            z  działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
 6. dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.                  wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 8. dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2021 r.
 10. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.
Zgodnie z §18 i §19 ust.3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując  za  wymagane  quorum  ilość  obecnych  na Walnym  Zebraniu.  Drugi  termin  Walnego  Zebrania  ustala  się  na  dzień  15 lipca   godz. 15,15. Za Zarząd                                                                                                                                                                Prezes Zarządu Zbigniew Lot

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2021

Projekt, realizacja i sponsoring strony