Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

ZAPROSZENIE NA

27 lutego 2020
PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowegoz działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: -  -  -  przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego,
-  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, -  udzielenia absolutorium dla Zarządu
 1. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2020 r.
- dyskusja i podjęcie uchwał.
 1. Powołanie Pełnomocników Zarządu.
-  dyskusja i podjęcie uchwały.
 1. Wniosek Zarządu o nadanie godności Honorowego Członka Pani Danucie Bańskiej
-  dyskusja i podjęcie uchwały.
 1. Wniosek Zarządu o wystąpienie Stowarzyszenia z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych.
-  dyskusja i podjęcie uchwały
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie Zebrania.
Zgodnie z §18 i §19 ust.3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na dzień 12 marca godz. 17,15. Za Zarząd                                                                                                                                                                Prezes Zarządu Zbigniew Lot

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2020

Projekt, realizacja i sponsoring strony