Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW w Andrychowie

19 lutego 2013

Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 17.00  w Klubie ASM ul. Lenartowicza. Porządek zebrania w czytaj więcej.

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2012r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i planu działania na 2013r.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  • b) zatwierdzenie merytorycznego sprawozdania Zarządu za 2012r.
  • c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r.
  • d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012r.
  • e) zatwierdzenie planu działania na 2013r.
  • f) uchwalenie budżetu na 2013r.
 11. Wybór Samorządu Słuchaczy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przedstawienie protokołu Komisji Wniosków.
 14. Zakończenie zebrania.
W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Członków mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Zebranie Członków w drugim terminie  – zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od ilości obecnych Członków dnia 28 lutego 2013r. o godz. 17.15, §19,  §20 p3 Statutu

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony