Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie"

25 marca 2012
29. marca 2012 r.o godz. 17.00 w sali wykładowej stowarzyszenia w Andrychowie (Klub ASM, ul. Lenartowicza 7) odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie". Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka stowarzyszenia. W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Członków mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Zebranie Członków w drugim terminie – zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od ilości obecnych Członków  dnia 29 marca 2012 r. o godz. 17.15 Porządek zebrania dostępny jest w rozwinięciu niniejszej wiadomości. Prosimy kliknąć w czytaj więcej. PORZĄDEK   ZEBRANIA 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Walnego Zebrania. 6. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2011r. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu. 8. Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i planu działania na 2012r. 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenie absolutorium dla Zarządu. b) zatwierdzenie merytorycznego sprawozdania Zarządu za 2011r. c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011r. d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011r. e) zatwierdzenie planu działania na 2012r. f) uchwalenie budżetu na 2012r. 11. Propozycja zmian w Statucie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie. 13. Wolne wnioski. 14. Przedstawienie protokołu Komisji Wniosków. 15. Zakończenie zebrania.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony