Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Sprawozdanie z  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku

16 lipca 2021
2 1 3 4 5 6 10 8 9 W dniu 15 lipca w sali wykładowej ASM odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Obecnych na zebraniu było 46 członków na 263 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym zebranie odbyło się w drugim terminie. Zebranie poprowadziła kol. Danuta Bańska, sekretarzem została kol. Barbara Zaborowska, a w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: kol. Mieczysława Prus – przewodnicząca oraz  członkowie kol. Kazimierz Prus oraz kol. Stanisława Pomietło. Zebranych powitał Prezes Zbigniew Lot. Po stwierdzeniu praworządności obrad przewodnicząca zebrania Danuta Bańska poprosiła o przedstawienie sprawozdań, merytorycznego i finansowego, oraz z działalności Komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, a także przedstawienie projektu budżetu i projektu planu działania na rok 2021. Sprawozdania przedstawili: Zbigniew Lot, Barbara Lachendro-Kruczała i Helena Kusina. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zostały przegłosowane jednomyślnie. Zarząd uzyskał absolutorium i tym samym Stowarzyszenie rozpocznie kolejny rok działalności, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Tekst opracowała Jadwiga Gałuszka

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2021

Projekt, realizacja i sponsoring strony