Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Miejska Rada Seniorów i aktywni andrychowianie 60+

22 stycznia 2019

W gminie  Andrychów  niemal  co  piąty  mieszkaniec  przekroczył  60.  rok  życia.  Warto zatem,  dla  obecnych  i przyszłych seniorów, zaplanować jak najlepsze warunki dla zdrowego i przyjemnego życia. Planowanie długofalowe, czy to w codziennym życiu czy w polityce miejskiej, wymaga dobrej znajomości potrzeb i zasobów jakimi dysponujemy. Radni Miejskiej Rady Seniorów wspierani przez osoby, którym los starszego pokolenia leży na sercu, przeprowadzili badania wśród andrychowskich seniorów. Wyniki tych badań przyłożyły się na „Strategię Polityki senioralnej dla gminy Andrychów na lata 2019 – 2024”, którą Miejska Rada Seniorów przedłoży do przyjęcia Burmistrzowi i Radzie Miasta. Jest to dokument, który pozwoli radnym miejskim podejmować decyzje uwzględniające potrzeby i oczekiwania osób starszych.

Dzięki wysiłkowi i kreatywności wszystkich zaangażowanych w badania i planowanie mieszkańców 60+ wkrótce zakończą się prace nad dokumentem, zgodnie z którym w mieście i otaczających je sołectwach należy szczególnie zadbać o :

         łatwiejszy dostęp osób starszych do lekarzy specjalistów,          wsparcie dla rodzin, które opiekują się niesamodzielnymi seniorami,          pomoc seniorom w zdobywaniu potrzebnych informacji oraz bardziej skuteczne docieranie do nich z ofertą kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną,          dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb seniorów.

Rolą Miejskiej Rady Seniorów będzie monitorowanie tej strategii czyli sprawdzanie, na ile zapisane w niej zadania są wprowadzane w życie a także konsultowanie sposobów wdrażania proponowanych w dokumencie rozwiązań. Nie tylko senioralni radni ale i wszyscy mieszkańcy 60+ mogą włączyć się w proces tworzenia strategii poprzez wyrażanie opinii na temat zapisanych tam postulatów oraz zachęcanie do tego swoich znajomych.

Strategia powstaje jako efekt projektu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa pn. „Aktywni Seniorzy w akcji”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Z Miejską Radą Seniorów można skontaktować się: elektronicznie na adresy: problemy.seniorow@andrychow.eu;   rada.seniorow@andrychow.eu pisemnie: za pomocą skrzynek „Zgłoś problem” umieszczonych: w siedzibie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Włókniarzy 18, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Krakowska 74, osobiście: podczas dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów, w Urzędzie Miasta pokój nr 9, (parter) w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 10.00-12.00 Z projektem strategii polityki senioralnej można zapoznać się pod tym linkiem: https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1544450,projekt-strategii-polityki-senioralnej-gminy-andrychow-na-lata-2019-2024.html

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2019

Projekt, realizacja i sponsoring strony