Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rok 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

ROK 2012 – ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU –  pod patronatem Pierwszej Damy  RP Anny Komorowskiej

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku UTW, w skład którego wchodzi koalicja środowiska UTW reprezentowana przez Ogólnopolskie Porozumienie UTW w Warszawie, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu  oraz Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod obrady najbliższej sesji Senatu RP wniesiona zostanie  uchwała w spr. ogłoszenia roku 2012 ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.  Szczegóły w czytaj więcej…

To pomyślny finał  blisko dwuletnich przygotowań do  tego wielkiego święta polskich seniorów, jakim będą Obchody Roku 2012 jako Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Przypomnijmy jak do tego doszło.

Zaczęło się to…

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce mają już ponad 37 letnią tradycję. Pierwszy UTW powstał z inicjatywy prof. Haliny Szwarc w Warszawie w 1975 roku, a więc niespełna 3 lata od założenia pierwszego na  świecie  UTW w Tuluzie, we Francji, którego pomysłodawcą był prof. Pierre Vellas.

Ruch społeczny, jakim dziś jest środowisko aktywnych seniorów – słuchaczy  UTW to swoisty fenomen nie mający sobie równego, zarówno w sensie ekspansywnego rozwoju samych placówek, których jest w Polsce ponad 350 jak i liczebności członków – przekraczającej 100 tys. osób, a przede wszystkim niezwykłej różnorodności  działań edukacyjnych, aktywizu-jących, artystycznych, wolontariackich itp.

Szczególny rozkwity osiągnął  w naszym kraju na początku XXI wieku, w wyniku transfor-macji ustrojowej i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

Rozwój polskich UTW, ich wielobranżowa działalność i sukcesy świadczą  o ogromnej aktywności  społecznej i fizycznej pokolenia 50 +.

To też ogromny, słabo jeszcze wykorzystany potencjał intelektualny i wytwórczy oraz  elektorat wyborczy.

Pomimo braku stałego finansowania kształcenia ustawicznego seniorów z budżetu państwa,  ilość  UTW wciąż  wzrasta, nie tylko w aglomeracjach akademickich ale także w mniejszych miastach oraz na terenach wiejskich.

UTW funkcjonują obecnie  zarówno w strukturach  uczelni wyższych ale przede wszystkim  jako organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i  fundacje oraz w ramach samorządowych jednostek organizacyjnych (np. przy bibliotekach, domach  kultury, centrach kształcenia usta-wicznego itp.) To  wielki potencjał  społeczny i obywatelski, którego wiedza, doświadczenie zawodowe i życiowe oraz
umiejętności mogą  być wsparciem dla innych środowisk.

Publiczna premiera idei ustanowienia Roku UTW miała miejsce w 2009 r. jako jeden z elementów  strategii dla UTW wypracowanej przez I Zjazd członków i sympatyków Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (SGH, 19 listopada 2009 r.)

Założenia ustanowienia roku UTW prezentowane były na kilkunastu różnych konferencjach i imprezach senioralnych, wzbudzając zainteresowanie i deklaracje poparcia, w tym wielu autorytetów naukowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także  polskich parlamentarzystów i eurodeputowanych.

W czasie spotkania z reprezentacją UTW w Pałacu Prezydenckim ( 9.05.2011)

Pierwsza Dama Anna Komorowska powiedziała: „Uniwersytety Trzeciego Wieku są znakomitą inicjatywą. W swoich podróżach po Polsce wielokrotnie spotykałam się ze słuchaczami UTW i zawsze to były fantastyczne spotkania. Z ogromną wdzięcznością i radością przyjęłam propozycję objęcia patronatem obchodów roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który przypada w 2012 roku”

a Szef Kancelarii Prezydenta RP, Minister Jacek Michałowski dodał: „To wielki projekt, przed którym jest gigantyczna przyszłość;  …chcemy rozpocząć  proces wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na większą skalę…”

Działalność   realizowana  w UTW  nie ogranicza się jedynie do edukacji. Aktywizuje i inspiruje seniorów do aktywności społecznej, politycznej i  obywatelskiej jak np. wolontariat, udział  w  radach seniorów, w konferencjach  i  debatach  krajowych i międzynarodowych,
wyzwala ruchy artystyczne, współpracę z dziećmi i młodzieżą, inspiruje  integrację europejską i międzypokoleniową  itp.

UTW stały się w ostatnich latach bardzo ważnym partnerem w  realizacji zadań  polityki społecznej Państwa oraz  samorządów terytorialnych  i bardzo skutecznie te zadania realizują.  Pora zatem, aby stały się one równorzędnym  partnerami  najwyższych organów Państwa.

Cele projektu

Za główny cel ustanowienia Roku UTW uznano podniesienie kształcenia osób starszych do rangi rządowego zadania administracji publicznej i objęcie go systemowym wsparciem ze strony Państwa, czyli stworzenie  podwalin partnerstwa  między   środowiskiem UTW a najwyższymi organami  RP, a ponadto:

  • budowanie autorytetu UTW jako ważnych centrów  kształcenia ustawicznego oraz aktywności obywatelskiej seniorów,
  • zacieśnienie współpracy z lokalnymi ośrodkami akademickimi oraz organami samorządu terytorialnego,
  • otwarcie UTW na nowe kontakty z ngo w kraju i za granicą,
  • integracja polskich seniorów funkcjonujących poza granicami kraju, w tym szczególnie w Uniwersytetach za wschodnią granicą;
  • budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych i aktywnych obywateli chcących mieć wpływ na sprawy społeczne, polityczne i kulturalne Państwa,
  • rzecznictwo interesów środowiska seniorów wobec urzędów administracji publicznej, służby zdrowia oraz w rozwiązaniach legislacyjnych dot. środowiska osób starszych.

Projekt obchodów ROKU UTW jest jeszcze w fazie  uzgodnień z władzami terenowym  i głównymi koordynatorami poszczególnych imprez, ale już można mówić o pierwszych jego sukcesach.

Koalicja poparcia jakiej dotychczas nikt nie stworzył

Uzyskanie dla Projektu ROKU UTW niezwykle szerokiej  koalicji reprezentującej  UTW oraz poparcie ze strony najważniejszych w Państwie osób i organów centralnej administracji – to  samo w sobie jest już znaczącym sukcesem  tego projektu.

Wydarzeniem bez precedensu jest powstanie pierwszego w dziejach polskiego parlamentu Zespołu Parlamentarnego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, któremu przewodniczy warszawski poseł Michał Szczerba.

Troska, szacunek, życzliwość, aktywność i dialog to słowa „klucze” charakteryzujące program działania Zespołu i jego współpracy ze środowiskiem UTW.

Uznanie, jakiego  nie uzyskał żaden projekt dla seniorów 

Patronat honorowy ze strony Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej oraz objęcie przewodnictwa w Komitecie organizacyjnym
przez Prezydent Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz Waltz i udostępnienie przez Miasto Sali Kongresowej PKiN na obrady Kongresu

UTW – to  kolejne duże sukcesy na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przyjęcie jakiego doznała reprezentacja seniorów z całej Polski  zaproszona przez Kancelarię Prezydenta RP do  Pałacu Prezydenckiego, słowa uznania i poparcia dla  działalności UTW, Złote Krzyże Zasługi  dla liderek ruchu UTW- Krystyny Lewkowicz i Wiesławy Borczyk  nadane przez  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego to kolejne dowody, że  zmierzamy w dobrym kierunku.

Wszystkie te zjawiska  dobrze rokują ideom obchodów ROKU UTW.

Podjęcie przez Senat RP uchwały w sprawie ustanowienia  Roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku  w znaczący sposób   podkreśli rangę  problemów osób star-szych, a zarazem wzmocni autorytet Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako instytucji kształce-nia ustawicznego i aktywizacji społecznej osób starszych.

Inicjatywa ustanowienia ROKU UTW doskonale wpisuje się w ogłoszony na terenie Unii Europejskiej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokolenio-wej,  a jej ogólnopolski zasięg, różnorodność tematyczna przewidzianych programem imprez wniesie  na terenie Polski znaczący wkład w europejski projekt i  stanowić będzie  główne pozycje  w jej  kalendarzu imprez.

Ramowy program i harmonogram obchodów

Społeczne konsultacje projektu wykrystalizowały poglądy środowiska na ramowy kształt obchodów ROKU UTW, a mianowicie:

 • będzie  maksymalnie zdecentralizowany  tzn. składać się z  różnorodnych imprez gminnych, miejskich, regionalnych i centralnych, tak aby brało w nich udział jak najszersze środowisko seniorów oraz  innych środowisk powiązanych z seniorami, np. młodych wolontariuszy pracujących w UTW, samorządowców, pracowników naukowych zajmujących się problematyką osób starszych itp.
 • obchody centralne koordynować będzie Komitet organizacyjny powołany w Warszawie pod przewodnictwem Pani Prezydent Hanny  Gronkiewicz Waltz, który zajmować się będzie budową i koordynacją programu o zasięgu ogólnopolskim, tj. imprez, w których wezmą masowo udział seniorzy z wszystkich UTW.
 • w  całym kraju odbywać się będą imprezy regionalne i lokalne wspólnie z innymi  organizacjami senioralnymi i organami samorządu terytorialnego  Miast i Gmin, pod honorowymi patronatami  marszałków województw.

Obchody centralne zainauguruje Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbędzie się w Sali Kongresowej PKiN w
Warszawie 19 marca 2012 roku o godz. 12.00.

Zapraszamy do udziału w Kongresie nie tylko słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale także przedstawicieli organów samorządu terytorialnego z całego kraju, przedstawicieli innych organizacji społecznych realizujących zadania na rzecz seniorów,  pracowników naukowych zainteresowanych tematyką senioralną i sympatyków UTW, wolontariuszy pracujących na rzecz UTW,   ludzi młodych współpracujących z seniorami, mając nadzieje na  wspólne stworzenia regionalnych i lokalnych programów obchodów.

Zapraszamy także wszelkie media, aby dostarczały społeczeństwu wiedzy na temat środowiska UTW oraz odbywających się imprez.

Akredytacja na Kongres prowadzona jest drogą elektroniczną pod adresem

e-mail:sam.utwsgh@gmail.com.

Bieżące informacje i komunikaty w sprawach organizacyjnych, terminy imprez centralnych, regionalnych i lokalnych  publikowane są na portalu http://rokutw.socjum.pl

Uniwersytety Trzeciego Wieku dziś

Prowadzona akredytacja na Kongres UTW ujawniła kilkadziesiąt nowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Statystyka ta wskazuje, że
jest ich już ponad 360. Tworzą się też nowe Uniwersytety za wschodnią granicą. Funkcjonują i integrują Polaków  mimo
wielu przeciwności losu natury zarówno ekonomicznej jak i wciąż politycznej. Utrzymujemy  stałe kontakty z piętnastoma  polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku na Ukrainie, Litwie, Białorusi i  Mołdawii.

Kongres i inne imprezy regionalne, na które przyjadą ich słuchacze to doskonała okazja do zacieśnienia współpracy i integracji z Polską.

Niechaj obchodom Roku UTW towarzyszą słowa  Ministra Jacka Michałowskiego:

 „ Czynne życie, aktywność intelektualna i fizyczna, zaspakajanie potrzeb to nienaruszalne prawo wszystkich obywateli niezależnie od ich wieku, a nie dobrodziejstwo wyświadczone przez resztę społeczeństwa….Dlatego też Uniwersytety Trzeciego Wieku odgrywają tak istotna rolę. Pozwalają seniorom rozwijać swoje zainteresowania i wykorzystywać zdobytą już wiedzę, ale także przyczyniają się do zmiany postrzegania osoby starszej.

Organizowanie się osób  „każdego wieku” wokół wspólnych celów i zainteresowań to jeden z piękniejszych przejawów aktywności społeczeństwa obywatelskiego.”

Wyzwania stojące przez Uniwersytetami Trzeciego Wieku

Zmiany demograficzne polegające na nieuchronnym starzeniu się społeczeństwa, a zarazem wydłużaniu się  życia ludzkiego,  polityka senioralna  Państwa zmierzająca m.in. do wzrostu okresu aktywności zawodowej, wzrastające oczekiwania społeczne osób starszych – to tylko niektóre zjawiska społeczne, powodujące konieczność zmiany postrzegania i traktowania osób starszych.

Także przed Uniwersytetami Trzeciego Wieku stoją ogromne nowe wyzwania. Ogólnie można rzec, że czeka nas wielkie społeczne przewartościowanie odnośnie seniorów, w tym m.in:

1. Konieczny dalszy wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej, a także  częściowego reaktywowania działalności zawodowej  ludzi w wieku poprodukcyjnym, które skutkuje wydłużeniem okresu III wieku, tj. czasu  pełnej sprawności fizycznej i intelektualnej pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie, realizowanie artystycznych pasji, marzeń, podróży itp. form aktywnego twórczego życia;

2. Podnoszenie standardów działania, w tym kwalifikacji menedżerów UTW, aby można było z przekonaniem mówić, że Uniwersytet Trzeciego Wieku – to brzmi dumnie!

3. Podniesienie rangi organizacji pozarządowych realizujących różnorodne programy na rzecz seniorów, w tym UTW spełniających role ważnych centrów profilaktyki gerontologicznej oraz  nawiązanie  partnerskiej współpracy z administracją centralną i wyższymi uczelniami, w tym stworzenie płaszczyzny systemowego wspomagania finansowego;

4. Poprawa wizerunku osoby starszej w społeczeństwie, jako twórczej, aktywnej, nadążającej za postępem, sprawnie poruszającej się w silnie zinformatyzowanym świecie, współpracującej w młodym pokoleniem, zdolnej i skłonnej  do wolontariatu na rzecz innych.

5. Przygotowanie osób trzeciego wieku do potrzeb i szczególnych wyzwań, jakie niesie t.zw. czwarty  wiek, tj. czas, gdy osoba
starsza wymaga pomocy ze strony osób trzecich w codziennych funkcjach życiowych.

6. Poszukiwanie przez Uniwersytety Trzeciego Wieku nowych źródeł finansowania dla realizacji coraz szerszego katalogu   celów pożytku publicznego, w tym otwarcie na sferę biznesu, które może przynieść korzyści obydwu stronom.

Kongres UTW i inne konferencje i imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe składające się na bogate obchody Roku UTW wykrystalizują, mamy nadzieje, szerszy katalog spraw i kierunków działania uniwersyteckiego środowiska, a wypracowana strategia
działania zostanie przyjęta  do powszechnej realizacji.

Wielkie zadania w tym zakresie stoją przed mediami, które powinny dostarczyć społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w środowisku polskich seniorów.

 

Krystyna Lewkowicz, Koordynator Ogólnopolskiego  Porozumienia Uniwersytetów  Trzeciego Wieku
Prezes UTW SGH w Warszawie

W razie pytań : e-mail:Klewkowicz@interia.eu

GSM 48 605 957 084

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja